Regulamin Szkoły Tańca MDance

Regulamin Szkoły Tańca MDance

Szkoła Tańca MDance świadczy usługi w zakresie lekcji tańca (indywidualne i grupowe).

Z usług świadczonych przez Szkołę Tańca MDance mają prawo korzystać wszyscy chętni, zwani dalej kursantami, na zasadach określonych w poniższym regulaminie.

 ZAPISY

Grupy są dobierane pod względem wieku i umiejętności bądź stopnia zaawansowania w maksymalnie 30-cio osobowe grupy. Aby grupa wystartowała musi być minimalna liczba uczestników(10 osób).

Odpowiedni podział grup zależy od trenera lub właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do likwidacji lub łączenia grup, zmiany godzin i terminów zajęć gdy liczba osób w grupie nie przekracza minimalnej liczby.

Terminy na lekcje prywatne ustalane są indywidualnie. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w porozumieniu z uczestnikami.

Szkoła Tańca MDance zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji, jeśli została ona dokonana w bieżącym tygodniu, a w zarezerwowanym terminie nie ma dostępnej sali.

Udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

STRÓJ

Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zamiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów.)

 BEZPIECZEŃSTWO

Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed wstąpieniem do szkoły powinny we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem sportowym. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych – należy natychmiast poinformować swojego instruktora.

Szkoła Tańca MDance nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie kontuzje lub inne urazy odniesione w czasie zajęć. Ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać obuwie oraz strój na właściwe.

Pracownicy Szkoły sprawują opiekę nad niepełnoletnimi kursantami znajdującymi się wyłącznie na sali treningowej, za ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz poza salą ćwiczeń (np. w szatniach) odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA SALI

Na Sali obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z urządzeń do fotografowania lub filmowania i nagrywania dźwięku. Fotografowanie lub filmowanie osób bez ich zgody jest prawnie zabronione.

Podczas zajęć obowiązuje wysoka kultura oraz wzajemny szacunek. Instruktor ma prawo zakończyć lekcję jeśli zachowanie kursantów nie pozwala na prowadzenie lekcji a zajęcia uznać  za przeprowadzone.

Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających.

W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o niezwłoczne poinformowanie prowadzącego lub organizatora.

KARNETY I OPŁATY

Zajęcia indywidualne oraz wieczory panieńskie

Aby zarezerwować termin należy wpłacić na wskazane konto opłatę rezerwacyjną(koszt sali) w wysokości 35 zł (w przypadku grup powyżej trzech osób 50zł), która wlicza się w cenę zajęć i jest wpłacana  na konto Sal Tanecznych.

Opłata rezerwacyjna jest przypisana do konkretnego terminu zajęć. 

W przypadku odwołania przez Kursanta lekcji tańca w dniu zajęć lub po godzinie 10.00 dnia poprzedniego i tym samym narażenie Szkoły Tańca MDance na straty finansowe Kursant zobowiązany jest pokryć pełne koszty lekcji.

Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności i nie podlega przesunięciu na inny termin.

Karnet na 4-6 godzin zajęć ważny jest przez 35 dni od daty zakupu. Karnet na 10 zajęć ważny jest przez 50 dni od daty zakupu. Karnet na 12 godzin i więcej ważny jest przez 90 dni od daty zakupu.

Rezerwacja terminu równoznaczna jest z poniesieniem kosztów wynajęcia sali w wysokości 35 zł/h lub w przypadku grup 50zł/h . W przypadku odwołania lub zmiany terminu zajęć kursant ponosi koszt wynajęcia sali i tym samym dopłaca do karnetu wskazaną sumę lub traci wpłaconą zaliczkę.

W przypadku zgłoszenia telefonicznie (531-888-185) nieobecności na zajęciach do godz. 10.00 dnia poprzedniego istnieje możliwość zmiany terminu zajęć bez utraty wpłaconej kwoty za lekcję tańca. Kwota wpłacona za rezerwacje sali rozliczana jest zgodnie z regulaminem Sal Tanecznych.

Kursant po opłaceniu  za pierwsze zajęcia kursu ma możliwość dokonania dopłaty do pakietu, tylko w dniu pierwszych zajęć. Później wykonanie dopłaty nie jest możliwe.

Zajęcia  grupowe

Aby zapisać się na zajęcia grupowe należy wpłacić zadatek w wysokości 150zł/pary.

Szkoła Tańca MDance nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.

Szkoła Tańca MDance zwraca wszelkie wpłacone środki jeśli grupa nie wystartuje z powodu małej liczy zapisanych osób.

 W szczególnych przypadkach takich jak  zagrożenie ciąży lub trwałe uszkodzenie ciała jak złamanie lub zwichnięcie, Szkoła Tańca MDance może zwrócić 30% wartości pozostałych do wykorzystania zajęć. Szkoła będzie wymagać udokumentowania takiej sytuacji. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

 TERMINY

Terminy zajęć ustalane są na początku zakupu karnetu lub w trakcie jego trwania, zgodnie z życzeniem kursanta.

Terminy mogą ulec zmianie w związku z brakiem sali we wskazanym terminie lub chorobą instruktora prowadzącego, o czym kursant zostanie poinformowany.

O dostępności terminu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wykupienia karnetu zajęcia zostaną przeprowadzone w czasie ważności karnetu.  Zajęcia należy rezerwować z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Spóźnienia na zajęcia po stronie kursanta wiążą się z utratą przewidzianego czasu na lekcję. Przedłużenie zajęć jest niemożliwe.

Spóźnienie na zajęcia z winy instruktora wiąże się z przedłużeniem zajęć lub oddaniem utraconych minut w kolejnym terminie.

Szkoła Tańca MDance zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z obowiązującym grafikiem. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na kurs Szkoła zapewnia odrobienie zajęć w innym terminie.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kursantów jest Szkoła Tańca MDance. Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Szkołę Tańca MDance dla celów organizacji kursów tańca. Kursant może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w kursie tańca organizowanym przez Szkołę Tańca MDance Kursant, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Kursanta przez Szkołę Tańca MDance.

Każdy uczestnik biorąc udział w zajęciach oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach nauki tańca oraz że Regulamin ten jest mu znany i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

PRAWA AUTORSKIE I POCHODNE

Zabrania się pod rygorem wyciągnięcia konsekwencji prawnych:

  1. kopiowania, udostępniania lub przekazywania osobom niebędącym uczestnikami zajęć jakichkolwiek materiałów szkoleniowych.
  2. wykorzystywania poznanych układów choreograficznych (lub ich fragmentów)w pokazach zewnętrznych, występach, publicznych prezentacjach(z wyłączeniem pierwszego tańca), innych szkołach tańca – bez pisemnej zgody Mileny Dudkowskiej.
  3. kopiowania i posługiwania się logo Szkoły Tańca MDance
  4. udostępniania osobom trzecim nagrań i zdjęć na jakichkolwiek nośnikach.
  5. wszelkie choreografie , układy oraz techniki nauczania należą do Szkoły Tańca MDance i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób bez pisemnej zgody właściciela.

Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją jego treści i pozwala na uczestnictwo w zajęciach oraz wyjazdach organizowanych przez Szkołę Tańca MDance.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *